Nabízíme možnost implementace pilotního projektu na vytipované pracoviště pro seznámení se s prostředím MES systému, jeho ovládáním a přínosy.

Lépe tak ve vlastním prostředí posoudíte budoucí přínosy ze zavedení MES systému.

Pro jaký typ společnosti je pilotní projekt určen

 • Společnost zabývající se sériovou diskrétní výrobou – tedy evidence na výrobních operacích je v kusech.
 • Společnost je schopna definovat technologický postup s cyklovým časem.
 • Ideálně cyklový čas v řádu sekund, nebo minut.
 • Implementujeme obvykle na pracovištích, ze kterých jsme schopni brát automaticky cyklus stroje/zařízení – signál z rozvaděče nebo OPC UA, DA komunikace, Euromap 63, Euromap 77 apod.
 • Typickými pracovišti je vstřikolis, CNC stroj, jednoúčelové zařízení/linka…

Studie proveditelnosti součástí pilotního projektu

 • Součástí pilotního projektu zevrubně zmapujeme výrobní prostředí a posoudíme nároky na budoucí rozšíření MES systému do výrobního závodu.
 • Odhalíme kritická místa ve výrobním procesu.
 • Nejedná se o detailní procesní analýzu!

Charakteristiky pilotního projektu typu LITE

 • Jedná se o implementaci vybraných částí systému na jednom vytipovaném pracovišti.
 • Velmi rychlá realizace – obvykle 6-8 týdnů.
 • Nízká náročnost na součinnost ze strany Objednatele.
 • Obvykle se jedná o implementaci bez napojení na ERP.
 • Data jsou vkládána do MES PHARIS Objednatelem ručně, popř. přes importační XLS v součinnosti se Zhotovitelem.
 • Neprobíhá detailní procesní analýza souvisejících procesů před a za vytipovaným pilotním pracovištěm.
 • Implementace je realizovaná jako izolovaná bez vazby na další okolí.
 • Cílem projektu je pouze poznání uživatelského rozhraní a základních principů MES PHARIS ze strany Objednatele.
 • Pro rychlost a nízké náklady neprobíhá realizace případných zákaznických úprav.

Charakteristiky pilotního projektu typu FULL

 • Jedná se o implementaci komplexního systému, včetně integrace na systémy třetích stran ERP. Pilotní projekt FULL je analýza a implementace v komplexním rozsahu dle požadavků Objednatele, avšak pouze na jednom vytipovaném pracovišti.
 • Výhodou Pilot FULL je možnost efektivního postupného rozšiřování systému na další pracoviště.
 • Doba realizace – obvykle 6-8 měsíců.
 • Vyžadována úzká součinnost ze strany Objednatele, především ve fázi analýz.
 • Snahou je minimalizovat manuální vstupy ze strany Objednatele do MES PHARIS s cílem zajištění maximální synchronizace dat s ERP systémem.
 • Probíhá procesní analýza i souvisejících procesů před a za vytipovaným pilotním pracovištěm.
 • V průběhu FULL projektu probíhá detailní specifikace, příprava a tvorba struktury kmenových dat, především pak technologických postupů pro efektivní postupné rozšiřování systému na další pracoviště.
 • Implementace je realizovaná s vazbou na další okolí s cílem připravit proces snadného rozšiřování na další pracoviště.
 • V rámci Pilotního projektu FULL zajišťuje Zhotovitel konfiguraci systému dle procesů Objednatele.
 • Pro účely implementace Pilotního projektu FULL Zhotovitel zapůjčuje licence MES PHARIS.
 • Po implementaci FULL projektu je Objednatel zcela proškolen a je schopen realizovat postupné rozšiřování systému již vlastními silami za součinnosti Zhotovitele.

Možnost pokračování formou subscription

Pro vyhnutí se následující investice do systému je možné v Pilotním projektu plynule pokračovat formou Pronájmu viz licenční model Subscription.