Současná ekonomická situace je pro mnohé lisovny plastů impulzem k zamyšlení, jakým způsobem zajistit zvýšení efektivity výroby a tím i svou konkurenceschopnost. Není již dále možné tolerovat zmatek a chyby v průvodních dokumentech zakázky kolujících ve výrobě, nekontrolovaně překračovat normovanou spotřebu granulátu, popř. postrádat aktuální přehled o rozpracovaných zakázkách a termínech jejich dokončení pro důležitá strategická rozhodnutí. Dodavatelé výlisků jsou také neustále pod stupňujícím se tlakem ze strany zákazníků na dodržení vysoké kvality výlisků s možností jejího prokazování.

Analýza procesů, jejich optimalizace a následné nasazení systému MES PHARIS v modifikaci dle požadavků daného provozu zajistí celkové zprůhlednění a zefektivnění výroby. Systém plnohodnotně nahrazuje zastaralý způsob ručního vedení průvodních papírových dokumentů (výrobní příkazy, technologické postupy, seřizovací listy…) včetně neefektivního a zpožděného papírového odvádění výroby. Cílem výrobního systému MES PHARIS je zajištění inteligentního rozhraní mezi technologií (vstřikolisy, sušičky granulátu, CNC stroje, linky…) a ERP systémem (SAP, K2, NAVISION, KARAT, QI…). Výrobní systém pak může on-line poskytovat přesné a včasné informace ERP systému.

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Příprava výroby spočívá zejména v detailní definici technologických postupů. Technologické postupy je možné definovat zcela autonomně ve výrobním systému, nebo je možné využít definice stávajících technologický postupů v ERP systému a tyto do výrobního systému přebírat a obohacovat. Technologické postupy následně slouží pro plánování výroby a přípravu operací (fronty práce) pro jednotlivá pracoviště.

Výhodou propracované správy variantních technologických postupů ve výrobním systému MES PHARIS je definice a mapování následujících vztahů:

 • Definice normované spotřeby granulátu, popř. dalších materiálů.
 • Definice návaznosti na technologii (vstřikolis, forma, sušička granulátu…).
 • Definice parametrů a povolených tolerančních mezí.
 • Mapování souborových příloh (seřizovací list, instruktážní video…).
 • Definice operací a kroků přes všechna pracoviště (vstřikování, lakování, montáž…).
 • Definice spotřeby obalových materiálů.
 • Integrace kontrolních plánů s využitím návaznosti na kontrolní zařízení – váhy, měřicí přístroje apod.

Po autentizaci a schválení oprávněnou osobou (obvykle technologem) slouží technologické postupy jako šablony pro modul Plánování výroby (link na modul) popř. pro manuální vytváření výrobních příkazů.

Plánování výroby vychází z technologických postupů a rozpadá výrobní příkazy na jednotlivé operace dle definice technologického postupu. Plánování výroby v MES PHARIS zohledňuje pro požadovaný termín dokončení následující návaznosti:

 • Ověřování zásoby granulátu a obalových jednotek a jejich on-line rezervace.
 • Blokace forem.
 • Blokace kapacity vstřikolisů.
 • Zohlednění režijních časů na nasazení formy.

Plánování ve výrobním systému MES PHARIS nabízí dynamické vytváření krátkodobých a střednědobých plánů dle různých hledisek (ekonomická varianta, popř. dle kritického termínu bez ohledu na nákladovost výroby). Výsledkem modulu Plánování (link na modul) je optimálně vytvořená fronta práce pro jednotlivá pracoviště, která je dostupná na operátorském terminálu příslušného pracoviště (vstřikování, lakování, montáž…). Obsluha na terminálu ve výrobě následně zahajuje naplánované operace.

ŘÍZENÍ A MONITORING ROZPRACOVANÉ VÝROBY

Zavedení výrobního systému do výroby předchází vybavení provozu lisovny operátorskými terminály. Operátorské terminály je možné umístit ke každému vstřikolisu nebo na každé montážní pracoviště.

Na operátorských terminálech s dotykovými obrazovkami jsou řešeny následující úlohy:

 • Přihlášení (identifikace) obsluhy.
 • Zahájení naplánované výrobní operace.
 • Přečtení identifikace formy (čárový kód, RFID).
 • Odvádění výroby včetně neshodné a typu neshody.
 • Zobrazení rozpracované zakázky (počet vyrobených a zbývajících kusů).
 • Možnost zobrazení výrobní dokumentace (technologický postup, instruktážní video, seřizovací list…)
 • Zadávání informací do modulu Údržba (link na modul).
 • Vizualizace událostí (alarm, blížící se konec zakázky…).
 • Časová predikce dokončení operace.

Vzhled a dostupné funkcionality na terminálech jsou řešeny jednoduchou uživatelskou obrazovkou, která je vytvářena na klíč dle potřeby zákazníka.