Řízení údržby

MES PHARIS® má samostatný modul Řízení údržby. Jedná se o komplexní ucelenou a vzájemně provázanou sadu funkcí pro správu a evidenci údržby strojů a nástrojů. Současně jsou do tohoto modulu integrovány požadavky systému managementu kvality dle IATF 16 949 (dříve ISO/TS).

Správa Údržby v MES PHARIS® nabízí následující přínosy:
 • Zajištění řízeného procesu údržby dle standardů automotive,
 • získání dohledu nad procesním dodržováním údržby,
 • využití napojení na stroje pro automatický sběr cyklů, motohodin – odbourání manuálního zadávání dat pro potřeby údržby,
 • možnost vytvoření závislosti mezi požadavky na údržbu a aktuálními parametry stroje,
 • automatická tvorba požadavků na údržbu dle definovaných podmínek,
 • komplexnost činností údržby, včetně správy dokumentace, pracovních postupů,
 • získání genealogie údržby a oprav na strojích, nástrojích a pracovištích pro zákaznické audity,
 • možnost provázání údržby se Správou nástrojů – více viz oblast „Správa nástrojů“.
Úkolem tohoto modulu je získání komplexního řízeného procesu údržby od efektivního zaplánování údržby, automatického vyvolání požadavku na údržbu, zajištění dohledu nad provedením údržby až po její zaevidování a vyhodnocení. Obecně modul Údržba zaznamenává důvody pro provedení údržby, evidenci co bylo provedeno včetně nákladů a souvisejících zdrojů.
 
 
Modul Údržba slouží primárně k:
 • Vedení elektronického deníku zařízení, nástrojů a pracovišť,
 • plánování údržby, kalibrací a seřizování,
 • možnost integrace kontrolních plánů,
 • automatickému vyhodnocení vzniku požadavku na údržbu na jednotlivých zařízeních a pracovištích,
 • monitoring průběhu údržby konkrétního zařízení či pracoviště,
 • automatickému hlídání naplánovaných požadavků, a to včetně automatizovaného upozorňování obsluhy (předdefinovaný uživatelům nebo skupinám uživatelů), více viz. „Alarmy a eskalační systém“,
 • operativnímu nahlížení do historie oprav konkrétního zařízení,
 • vyhodnocení údržby, reporting.

Lisovny plastů - schema
Podmínky pro vznik i ukončení požadavku na údržbu mohou být založeny na:
 • On-line hodnotách datových tagů stroje – počet cyklů, počet motohodin, teplota…,
 • časových podmínkách, a to včetně periodicity,
 • aritmeticko-logického výrazu včetně proměnných v podobě datových tagů ze stroje,
 • apod.
 
Pro dílčí úkony v rámci požadavku na údržbu lze definovat a spravovat tzv.
 • Zakázkové listy,
 • pracovní listy,
 • kompletní pracovní postupy.
 
Standardem bývá použití výrobního nebo mobilního terminálu MES PHARIS®, které má obsluha k dispozici při samotném provádění servisního zásahu, a díky němu může nahlížet do historie oprav a související dokumentace - návodů k obsluze, servisních listů, kalibračních listů, technický listů, fotodokumentace zařízení, schémata zapojení a další.
 
Ke každému zařízení lze navíc nadefinovat seznam potřebných náhradních dílů pro případnou výměnu. Tato funkcionalita slouží k rezervaci náhradních dílů na skladě a v případě nedostatku náhradních dílů vydá automaticky upozornění vybraným uživatelům nebo skupinám uživatelů.
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2