Kapacitní plánování
a rozvrhování výroby

MES PHARIS® nabízí modul Kapacitní plánování a rozvrhování výroby. Povahově se jedná o krátkodobé a střednědobé kapacitní dílenské rozvrhování výroby.

Principiálně tento modul slouží k naplánování výroby produktů uvolněných do výroby. Plánování vychází z předdefinovaných technologických postupů, ze kterých využívá potřebné normy – časy, materiály, suroviny, zařízení, nástroje atd.

Výrobní plán je možné zobrazit:
 • Formou dynamického Ganntova diagramu viz obrázek níže,
 • formou uživatelsky definovaných reportů více viz „Reporty“.
Mezi preferované reporty patří:
 • Vyhodnocení směny.
 • porovnání plánovaného a skutečného výrobního času,
 • seznam operací,
 • work flow,
 • výhled plánu,
 • výhled personálu.

Integrace
 

Výhody plánování MES PHARIS®

Zohlednění aktuální rozpracované výroby

MES PHARIS® je schopen při výpočtu výrobního plánu zohlednit aktuální rozpracovanou výrobu na jednotlivých pracovištích. MES PHARIS® má detailní on-line přehled o rozpracovanosti jednotlivých výrobních operací. Více o rozpracovanosti výroby viz oblast „Sledování rozpracované výroby“.

Možnost provázání s Údržbou

Při sestavování výrobního plánu je systém schopen zohlednit aktuální stav a připravenost zařízení. Současně má při výpočtu seznam aktuální přehled o plánovaných odstávkách z důvodu údržby na daném zařízení. Více o modulu „Řízení údržby“.

Zohlednění reálné disponibility

MES PHARIS® pracuje s tzv. Pracovními kalendáři. Tyto kalendáře slouží pro definici disponibilních časů jednotlivých strojů, pracovišť a přídavných zařízení. Různá zařízení mohou mít přiřazeny různé pracovní kalendáře, výjimky formou přidávání, ubírání směn apod.

Zohlednění aktuálního stavu nástrojů

Systém je schopen při tvorbě plánu zohlednit stav nástroje svázaného s danou výrobní operací. Následně pak systém při simulaci plánu upozorňuje např. na potřebu provedení údržby nástroje v průběhu výroby. Potom je na Plánovači, zda upřednostní provedení údržby nástroje před rozjetím výroby, nebo zda akceptuje údržbu v průběhu výroby. Čtěte více v oblasti „Správa nástrojů“.

Automatická distribuce fronty práce na výrobní terminály

Po provedení simulací akceptuje plánovač optimální variantu za Výrobní plán. Následně systém PHARIS® distribuuje frontu práce na výrobní terminály ve výrobě, kde se k těmto výrobním operacím registrují operátoři. Výhodou front výrobních operací je možnost přechodu na následující operaci bez nutnosti přeplánování např. v případě poruchy nástroje.

Zohlednění kvalifikace pracovníků

Při plánování je možné zohledňovat kvalifikační matici, tedy plánovat do omezených kapacit jednotlivých odborností. V opačném případě MES systém plánuje bez ohledu na dostupnost proškolených operátorů a následně nabízí možnost zobrazení reportu potřebných kvalifikací v jednotlivých směnách.

Možnost operativní reakce na alarmy z výroby, operativní přeplánování

Plánovač může být jedním z adresátů definované skupiny Alarmů (více oblast „Alarmy a eskalační systém“). Úkolem je zajistit včasné prediktivní informování plánovače o skluzu ve výrobě např. pomalý cyklus, překročeno seřizování, porucha a jiné. Tyto podněty mohou být impulzem pro včasné operativní přeplánování při zohlednění aktuálního stavu zařízení a rozpracovanosti.

Zobrazení průběhu stavu výroby v ganntově diagramu plánovače

MES PHARIS® zobrazuje stav průběhu výroby nad jednotlivými operacemi v ganntově diagramu ve formě progres baru. Systém MES PHARIS® umožňuje zobrazit vazby mezi operacemi stejného výrobního příkazu a vazbu mezi výrobním příkazem na výrobu polotovaru a výrobním příkazem, který tento polotovar spotřebovává.
 

Parametrizace výpočtu výrobního plánu, hodnotící funkce

Plánování je ovlivněno uživatelským nastavením parametrů výpočtu plánu (plánování zprava/zleva, plánovací algoritmus jednoduchý/genetický, nastavení hodnotící funkce formou váhových koeficientů...) apod. Systém uživateli zobrazí přehlednou grafickou formou již naplánované a probíhající zakázky proložené na časové ose a kalendáře zobrazující milníky jednotlivých operací.

Systém nabízí několik optimalizačních mechanismů výpočtu výrobního plánu od rychlé alokace zdrojů s validací vstupních kritérií, až po využití principu genetických iteračních algoritmů pro nalezení optimálního plánu. Dále je rovněž možné kombinovat metody levo-stranného a pravo-stranného plánování v závislosti na upřednosťovaném termínu dokončení zakázky.

Výpočet plánu trvá obvykle v řádu desítek sekund, přičemž v průběhu výpočtu pracuje v řádu desetitisíců variant.

 Chování výpočtu výrobního plánu je možné ovlivnit dvěma sadami parametrů:
 • Systémové parametry - tyto parametry jsou aplikované pro všechny výrobní plány,
 • Dynamické parametry - parametry výpočtu výrobního plánu, které jsou nastavitelné pro jednotlivé dílčí výrobní plány a jejich simulace.
 

Pokrytí celého výrobního procesu se zohledněním JUST IN TIME

Plánování vychází z definice výrobních operací specifikovaných pro danou variantu výrobku (polotovaru) v rámci TPV (technologické přípravy výroby). Tyto operace mohou pokrývat celý výrobní proces přes jednotlivé výrobní operace. Pro vytvoření efektivního výrobního plánu systém nabízí v rámci TPV možnost definici tzv. přechodových podmínek mezi jednotlivými operacemi. V rámci definice operací a přechodových podmínek je možné definovat např. časy seřízení, časy rozjezdu, přepravní časy, typ podmínky konec-začátek/začátek-začátek/konec-konec, způsob napojení, nástroj apod.

Při volbě pravostranného způsobu plánování systém aplikuje logiku principu JUST IN TIME.
 

Plánování výrobních příkazů a výrobních příkazů pro výrobu polotovarů

Tato oblast aplikuje logiku mezi plánováním výrobních příkazů na finální produkt a na polotovary, včetně práce s kusovníky. Systém optimalizuje počátky zahájení výroby v závislosti na požadovaných kritériích. Obvyklým cílem je dosažení paralelní výroby, tedy např. že výroba finálního výrobku započne po vyrobení první přepravní dávky polotovaru.

Při plánování výrobních příkazů systém rozlišuje:
 • Výrobní příkaz dle objednávky – zde je primárně zohledňováno datum požadovaného dokončení,
 • Výrobní příkaz na polotovar jako vstupní surovinu – požadované datum dokončení je závislé na spotřebě výrobního příkazu, pro něhož je výrobní příkaz na polotovar vstupem.
 

Kapacitní plánování do omezených zdrojů

Systém standardně nabízí možnost tvorby výrobního plánu do omezených kapacit definovaných zdrojů.

Mezi obvyklé kapacitně omezující zdroje patří:
 • Stroje a zařízení,
 • pracoviště,
 • přídavná zařízení, nástroje,
 • osoby,
 • materiály.
Pro nedostatečnou kapacitu zdroje je možné definovat následné chování výpočtu – Ignorovat nedostatek, Pouze hlásit nedostatek, Omezit plán dle kapacity.
 

Provádění simulací na základě změny vstupních podmínek

Plánovač má možnost provádět a ukládat jednotlivé simulace výrobního plánu. Simulace má mimo jiné možnost ovlivňovat změnou vstupních podmínek výrobních příkazů, kterými jsou standardně požadované množství nebo požadovaný termín dodání. (Simulaci je mimo jiné možné ovlivňovat změnou vstupních podmínek výrobních příkazů, kterými jsou standardně požadované množství nebo požadovaný termín dodání. )
 

Upozornění na kritická místa

Systém uživatele upozorňuje na kritická místa a umožňuje uživatelsky jednoduchou formou změnu vstupních podmínek pro plánování jednotlivých zakázek. V průběhu plánování systém uživatele informuje o využití dostupných výrobních kapacit – tzn. o:
 • Čase potřebném k dokončení zakázky (případně o milnících vztahujících se k operacím),
 • nesplněném termínu k dodání,
 • dostupnosti surovin na skladu,
 • kapacitě zařízení (lisy, formy, montážní pracoviště, ...) potřebné k dokončení jednotlivých operací.
 

Provázanost s ERP systémy

Pro rozvrhování výroby v MES systému je využívání úzká komunikace s ERP systémy. Pro tuto komunikaci je využíváno standardizované komunikační rozhraní. Více o komunikaci s ERP naleznete v části „Integrace“.

Příkladem může být např. přebírání zakázek, odvolávek do MES systému, nebo opačně např. zaslání informace o potřebě materiálů do ERP, která je rozložena v čase dle skutečně naplánované potřeby.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2